Salon sukni ślubnych „Młoda i Moda”
ul. Koprzywiańska 4604-285 Warszawa (Praga Południe)

Regulamin sklepu internetowego mlodaimoda.pl  

§1. Wstęp 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem mlodaimoda.pl przez Joannę Mularczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Mody Ślubnej MŁODA I MODA Joanna Mularczyk, ul. Koprzywiańska 46, 04-285 Warszawa, NIP: 1131908545, REGON: 015760854, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług  za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe ) 

Dane teleadresowe: 

Salon Mody Ślubnej MŁODA I MODA Joanna Mularczyk 
ul. Koprzywiańska 46 
04-285 Warszawa 

Tel: +48 510 072 615/+48 22 612 21 41 
e-mail: salon@mlodaimoda.pl 

Nr rachunku bankowego: PKO BP
Bank 06 1440 1299 0000 0000 0325 6642

  

§2. Słownik pojęć 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za produkt; 
 1.  Klient (także „Kupujący”) – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego; 
 1. Kod rabatowy – unikalny kod lub ciąg znaków, który może zostać wykorzystany przez Kupującego do obniżenia ceny; 
 1. Konsument –osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 1. Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu teleinformatycznego Serwisu przypisanych konkretnemu Kupującemu; 
 1. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach lub Produktach związanych ze Sklepem Internetowym; 
 1. Produkt – towar oferowany w Sklepie Internetowym; 
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem ………….; 
 1. Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanego przez Klienta Terminu przymiarki, 
 1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem mlodaimoda.pl; 
 1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem mlodaimoda.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu; 
 1. Sprzedawca (także „Usługodawca”) – Joanna Mularczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Salon Mody Ślubnej MŁODA I MODA Joanna Mularczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Koprzywiańska 46, 04-285 Warszawa, NIP: 1131908545, REGON: 015760854, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; 
 1. Strona – Sprzedawca lub Klient; 
 1. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego; 
 1. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; 
 1. Treści Użytkownika – wszelkie informacje przekazywane przez Klienta w celu ich przechowywania na żądanie Klienta w systemie teleinformatycznym Serwisu, ewentualnie w celu ich publikacji w Serwisie, np. komentarze lub opinie o produkcie; 
 1. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary; 
 1. Usługi Elektroniczne (dalej: „Usługi”) – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu; 
 1. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827); 
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy. 

§3. Postanowienia wstępne 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów. 
 1. Serwis nie służy do zawierania Umów między Klientami. 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy. 
 1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. 
 1. Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej i skutecznej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: salon@mlodaimoda.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Klientów do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. 

§4. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu, polegające ma zapewnieniu Klientom możliwości: 
 1. przeglądania zawartości dostępnej w Serwisie; 
 1. rejestracji Konta Użytkownika i korzystania z niego; 
 1. złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy; 
 1. zapisu do Newslettera; 
 1. przekazywania Treści Użytkownika. 
 1. Usługi Elektroniczne świadczone są na rzecz Klientów nieodpłatnie. 
 1. Do korzystania z Usług Elektronicznych wystarczające są: 
 1. dostęp do Internetu; 
 1. aktualny system operacyjny; 
 1. aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies; 
 1. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 1. Podczas korzystania z Usług Elektronicznych zabronione jest dostarczanie Treści o charakterze bezprawnym. 
 1. Sprzedawca w celu zapewnienia Klientom bezpieczeństwa oraz ochrony ich danych, podejmuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych. 
 1. Sprzedawca dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, a Klient powinien informować go o ewentualnych nieprawidłowościach i przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. 
 1. Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, mające na celu rozwój Serwisu oraz prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, które polegają w szczególności na: 
 1. dodawaniu nowych funkcji oraz modyfikowaniu lub usuwaniu tych istniejących w ramach Serwisu; 
 1. wprowadzaniu możliwości korzystania z Serwisu na różnych urządzeniach. 

§5. Obowiązki Stron 

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad. 
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o szacowanym czasie potrzebnym na realizację zamówienia oraz do poinformowania Klienta o ewentualnych trudnościach uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnego terminu. 

§6. Konto Klienta 

 1. Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub wyrażenia woli rejestracji Konta Klienta na etapie składania Zamówienia. 
 1. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania w tym celu niezbędnych danych osobowych. 
 1. Konto Klienta przypisane jest do podanego przez Klienta adresu e-mail. 
 1. W Koncie Klienta przechowywane są informacje dotyczące Klienta oraz składanych przez niego Zamówień. 
 1. Klient może uzupełnić swoje Konto Klienta o dodatkowe informacje, tj. data urodzenia, które to stanowią Treści Użytkownika. 
 1. Klient loguje się do swojego Konta Klienta przy pomocy adresu e-mail do niego przypisanego oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć dostęp do swojego Konta oraz nie udostępniać danych logowania osobom trzecim. 
 1. Kupujący w każdej chwili może usunąć Konto Klienta, co prowadzi do utraty dostępu do przypisanych do niego Treści Cyfrowych. W razie trudności powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 

§7. Składanie Zamówień i zawarcie Umowy 

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jako zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) lub jako gość. 
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, dodać go do koszyka, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.  
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu, z którym Klient powinien się uprzednio zapoznać, a w razie wątpliwości skontaktować ze Sprzedawcą. 
 1. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu Zamówienia prawdziwych danych osobowych.  Za podanie nieprawdziwych danych Klient ponosi odpowiedzialność, co może prowadzić m.in. do wstrzymania lub anulowania Zamówienia. 
 1. Klient oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane osobowe są prawdziwe, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności. 
 1. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia. 
 1. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6, dochodzi do  zawarcia Umowy. 

§8. Cena i płatności 

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT. 
 1. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient. 
 1. Klient może w trakcie składania Zamówienia wpisać kod rabatowy, który obniży cenę Towaru. 
 1. Klient ma możliwość zapłaty za zakupiony Towar w następujący sposób: 
 1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata); 
 1. za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 (udostępnianego przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową. 
 1. Jeżeli Klient prosi o wystawienie faktury, jest ona mu doręczana drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 1. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Klientowi rabatów według własnego wyboru, a tym samym do organizowania akcji promocyjnych, których zasady określać będą odrębne regulaminy. Klient ma prawo skorzystać z rabatu, wpisując na etapie finalizacji zamówienia odpowiedni Kod Rabatowy. 
 1. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki 

§9. Dostawa towarów 

 1. Koszty dostawy uwarunkowane są od formy dostawy wybranej przez Klienta na etapie finalizowania Zamówienia.  
 1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost. 
 1. Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności określonych w § 8 ust. 4 lit. a niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a w przypadku opisanym w § 8 ust. 4 lit. b niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem Klient powinien sprawdzić jej zawartość, a w przypadku stwierdzenia: 
 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki; 
 1. niekompletności przesyłki; 
 1. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, 

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki oraz spisania uwag lub notatki z jej odbioru (protokołu) w obecności doręczyciela, a tym samym niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.  

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki. 
 1. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru). 
 1. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta. 

§10. Zapis do Newslettera 

 1. Sprzedawca umożliwia otrzymanie Treści Cyfrowych opisanych w Serwisie wraz z informacją o zbliżających się promocjach, w zamian za zapis do Newslettera. 
 1. W celu zapisania się do Newslettera Klient wypełnia i przysyła formularz dostępny w Serwisie, w którym podaje dane osobowe, tj. adres e-mail. 
 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. 

§11. Odstąpienie od Umowy 

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie tworzone są na zamówienie, wedle indywidualnych preferencji Klientów. Z uwagi na to Klientom nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego Towaru. 
 1. Klient składając zamówienie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na rezygnację z prawa do zwrotu Towaru w terminie 14 dni, czego dokonuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku dostępnego na Stronie na etapie finalizacji Zamówienia. 
 1. Brak kliknięcia przycisku rezygnacji z prawa do zwrotów uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia. 

§12. Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje) 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. 
 1. Do umów zawieranych między Klientem a Sprzedawcą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.  
 1. Wada polega na niezgodności Towaru z Umową. Za zgodność Towaru z Umową, ocenianą zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, odpowiedzialny jest Sprzedawca. 
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia lub ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu. 
 1. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail. 
 1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: 
 1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad; albo 
 1. żądać usunięcia wady; albo 
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. a) lub b). 
 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej), Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności oraz dowodem zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. 
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 
 1. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany reklamowanego Towaru w rozsądnym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni od momentu przekazania Kupującemu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej reklamacji. 

§13. Przekazywanie Treści Użytkownika 

 1. Klient ma możliwość przekazywania swoich Treści za pośrednictwem Serwisu jako Treści Użytkownika oraz ich przechowywania w systemie teleinformatycznym Serwisu. 
 1. Zabronione jest przekazywanie Treści Użytkownika, które: 
 1. stanowią nielegalne Treści w rozumieniu przepisów prawa lub 
 1. naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 1. Wśród Treści Użytkownika niezgodnych z Regulaminem wskazuje się m.in. Treści: 
 1. naruszające zasady publikowania opinii i komentarzy, 
 1. zawierające odnośniki oraz treści o charakterze spamu, 
 1. służące prowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Sprzedawcy, 
 1. nawołujące do przemocy, nienawiści, zachowań niebezpiecznych lub je pochwalające, 
 1. dyskryminujące, 
 1. zniesławiające lub znieważające inne osoby, 
 1. naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób, 
 1. zawierające wulgaryzmy oraz obrażające inne osoby, 
 1. pozbawione wzajemnego szacunku, 
 1. naruszające obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w sposób inny niż określony w pkt a – i. 
 1. Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do poinformowania odpowiednich służb lub organów władzy publicznej o możliwości popełnienia przez Klienta przestępstwa lub wykroczenia związanego z przekazywanymi Treściami Użytkownika, a następnie przekazania im odpowiednich danych. Sprzedawca przekazuje dane związane z Treściami Użytkownika również w sytuacji, gdy odpowiednie służby lub organy władzy publicznej bezpośrednio się do niego o to zwrócą, mając na uwadze dobro prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych. 

§14. Moderacja Treści Użytkownika 

 1. Sprzedawca posiada możliwość weryfikowania w każdym momencie Treści Użytkownika, czyniąc to w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż kontrolowanie Treści Użytkowników przed ich dodaniem nie leży w zakresie jego obowiązków. 
 1. W przypadku, gdy Sprzedawca wykryje jakiekolwiek Treści Użytkownika, które są niezgodne z Regulaminem, zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania lub usunięcia danych Treści z Serwisu. 
 1. Klient o zablokowaniu lub usunięciu jego Treści zostaje przez Sprzedawcę niezwłocznie poinformowany wraz z uzasadnieniem decyzji o zablokowaniu lub usunięciu Treści Użytkownika. 
 1. Klient ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji na zasadach określonych w § 17 niniejszego Regulaminu. 
 1. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał Sprzedawca. 

§15. Zgłaszanie Treści Użytkownika 

 1. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Sprzedawcy obecność w Serwisie Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA). 
 1. Zgłoszenie może nastąpić: 
 1. drogą e-mailową, na adres: salon@mlodaimoda.pl; 
 1. przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 
 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), do których należą: 
 1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści; 
 1. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu; 
 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; 
 1. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne. 
 1. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu drogą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia, wysyłając stosowną wiadomość na uprzednio podany przez Klienta adres elektroniczny. W sytuacji, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeśli odpowiednie poprawki nie zostaną wprowadzone przez Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. 
 1. Od momentu otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia Sprzedawca ma 14 dni na zweryfikowanie Treści Użytkownika. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca może w tym celu zażądać od zgłaszającego udzielenia dodatkowych informacji lub przedstawienia stosownych dokumentów, które mogą m.in. potwierdzać istnienie naruszanych praw. 
 1. Na czas trwania procesu weryfikacji, by zapewnić jego prawidłowy przebieg, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, by stały się niewidoczne dla pozostałych Klientów. 
 1. Po zakończonej weryfikacji Sprzedawca podejmuje decyzję o trwałym zablokowaniu lub usunięciu Treści Użytkownika, o ile naruszają postanowienia Regulaminu. W wypadku, gdy weryfikowane Treści okazują się być zgodne z Regulaminem, Sprzedawca niezwłocznie odblokowuje zablokowane Treści oraz je przywraca, o czym wraz z uzasadnieniem informuje zgłaszającego w wydanej decyzji. Jeśli jednak weryfikowane Treści podlegają zablokowaniu lub usunięciu, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym fakcie zgłaszającego i Klienta, którego Treści zostały zablokowane bądź usunięte, uzasadniając jednocześnie swoją decyzję. 
 1. Klientowi, którego Treści podlegały weryfikacji, oraz zgłaszającemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji z ust. 7 na zasadach opisanych w § 17 niniejszego Regulaminu. 
 1. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał Sprzedawca. 

§16. Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika 

 1. Jeżeli Klient korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przekazując niedopuszczalne Treści Użytkownika, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: 
 1. zablokowania Konta Klienta; 
 1. trwałego usunięcia Konta Klienta; 
 1. zawieszenia Klientowi możliwości korzystania z określonych funkcji Serwisu; 
 1. trwałego uniemożliwienia Klientowi korzystania z określonych funkcji Serwisu. 
 1. Sprzedawca ma dowolność w wyborze zastosowanego środka z ust.1, uwzględniając przy tym okoliczności sprawy oraz wagę dokonanego naruszenia, niezależnie od podjętych w sprawie pozostałych działań. 
 1. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca działa w sposób niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności, uwzględniając wszelkie okoliczności sprawy oraz interesy Stron. 
 1. Tymczasowa blokada Konta Klienta lub jego zawieszenie może trwać od 4 do 31 dni. Po upływie wskazanego okresu Sprzedawca zdejmuje blokadę Konta oraz przywraca dostęp do zawieszonych funkcji Serwisu. 
 1. Klientowi, wobec którego zastosowany został środek z ust. 1, przysługuje odwołanie na zasadach opisanych w § 17 niniejszego Regulaminu. 
 1. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące zastosowania środków z ust. 1 nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał Sprzedawca. 

§17. Odwołania 

 1. Klient, którego Treści zostały zgłoszone lub osoba dokonująca zgłoszenia danych Treści Użytkownika do weryfikacji, mają prawo w terminie 6 miesięcy od wydania danej decyzji złożyć odwołanie w sytuacji, gdy: 
 1. Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia, o którym mowa w § 15; 
 1. Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 
 1. wobec Klienta zastosowano jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika. 
 1. Wszelkie decyzje wydawane przez Sprzedawcę w związku z Treściami Użytkownika muszą zawierać uzasadnienie, umożliwiające złożenie stosownego odwołania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Sprzedawca otrzyma nakaz podjęcia określonych działań dotyczących Treści Użytkownika od odpowiednich służb lub organu władzy publicznej. 
 1. Uzasadnienie wydanej decyzji musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i ujmować co najmniej informacje, tj.: 
 1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania; 
 1. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Klienta lub osobę trzecią czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z  inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego; 
 1. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków; 
 1. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za nielegalne treści; 
 1. jasne i przyjazne dla Klienta informacje na temat przysługujących Klientowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji. 
 1. Odwołanie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy: 
 1. na adres poczty elektronicznej: salon@mlodaimoda.pl; 
 1. przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie; 
 1. na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy. 
 1. Odwołanie powinno zawierać: 
 1. imię i nazwisko lub firmę odwołującego się; 
 1. dane kontaktowe; 
 1. uzasadnienie wskazujące, dlaczego wydana decyzja jest w opinii odwołującego się błędna. 
 1. Po otrzymaniu odwołania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną jego odbiór. 
 1. Sprzedawca rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 

§18. Opinie o produkcie 

 1. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość publikowania w Serwisie opinii o zakupionym Towarze. 
 1. Dozwolone jest publikowanie opinii pochodzących wyłącznie od Klientów, którzy nabyli dany Towar. 
 1. Klient powinien sformułować opinię w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, z dbałością o poprawność językową oraz bez używania wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe. 
 1. Publikowane przez Klientów opinie stanowią Treści Użytkownika, więc Sprzedawca może je moderować na zasadach określonych w § 14 niniejszego Regulaminu, a każda osoba zapoznająca się z zawartością Serwisu może zgłosić opinię na podstawie § 15 Regulaminu jako naruszającą zawarte w nim zasady. 
 1. Sprzedawca ma możliwość samodzielnego publikowania w Serwisie opinii o produktach, które pozyskał w sposób inny niż opisany powyżej. Niemniej Sprzedawca zapewnia, iż publikowane przez niego opinie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy uprzednio korzystali z oferowanego przez niego Towaru, i o opinię których Sprzedawca bezpośrednio poprosił. 
 1. Opinie, o których mowa w ust. 5 nie stanowią Treści Użytkownika, jednak każda osoba zapoznająca się z zawartością Serwisu może zgłosić je do weryfikacji jako naruszające postanowienia Regulaminu, na podstawie § 15 Regulaminu. 

§19. Rozstrzyganie sporów 

Rozstrzyganie na drodze postępowania sądowego ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.  

§20. Dane osobowe i pliki cookies 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia. 
 1. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. 
 1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do udostępnianych danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania. 
 1. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. 
 1. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies zostały szczegółowo opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka Prywatność

§21. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Sprzedawcy. 
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzenia jego wydruku. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie, o czym niezwłocznie poinformuje Klientów wysyłając stosowną wiadomość na podany przez nich adres poczty elektronicznej. 
 1. Do zawieranych z Klientem Umów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. 
 1. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed dniem wejścia zmiany w życie. 
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024
 1. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w Serwisie. 

Suknie Ślubne w Warszawie

MŁODA I MODA

Opinie klientów

Wybrane opinie klientów

Aktualności

Suknie Ślubne w Warszawie

Salon ślubny „Młoda i Moda” to miejsce wyjątkowe w Warszawie,
zarówno pod względem oferty, jak i niepowtarzalnej atmosfery.
Oferujemy najpiękniejsze suknie ślubne, eleganckie i ekskluzywne,
które pochodzą ze słynnych kolekcji hiszpańskich projektantów.

Oprócz znanych marek sukni ślubnych: Rosa Clara & Soft, Atelier Pronovias,
Jesus Peiro, Yolan Chris, Stella York, White One, San Patrick czy Pronovias,
proponujemy również suknie ślubne autorskich kolekcji Anna Kara i Ada Love,
produkcji polskiej. Nasz salon ślubny oferuje również dodatki ślubne
oraz suknie balowe i suknie wieczorowe.Jedno jest pewne – każda panna
młoda znajdzie u nas coś dla siebie. Zapraszamy do naszej siedziby
– salon sukni ślubnych „Młoda i Moda” w Warszawie przy ul. Koprzywiańskiej 46.